Algemene Voorwaarden

1       Algemeen
1.1       Definities
1.1.1      Offerte; Vijblijvende aanbieding met een geldigheid van 30 dagen.
1.1.2      Opdrachtnemer; SasiCool.
1.1.3      Opdrachtgever; De rechtspersoon of entiteit die met SasiCool in overleg treedt tot het komen van een een overeenkomst ten behoeve van levering van haar diensten of producten; dan wel die SasiCool van opdracht voorziet.

 

1.2       Geldigheid
1.2.1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen, SasiCool, hierna te noemen Opdrachtnemer, en een Opdrachtgeverwaarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2.2      De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.
1.2.3      Opdrachtnemer. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Opdrachtnemer en haar directie.
1.2.4      De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2.5      Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel alsmogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in achtwordt genomen.
1.2.6      Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dientde uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.2.7      Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.2.8      Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingenvan deze voorwaarden te verlangen.

 

2       Offertes, aanbiedingen en overeenkomen
2.1       Geldigheid
2.1.1      Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn vooraanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
2.1.2      Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.1.3      De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.1.4      Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
2.1.5      Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

3       Aangeboden diensten
3.1       SasiCool Bundel
3.1.1      Opdrachtnemer biedt een totaal pakket van diensten, genaamd de SasiCool bundel.
3.1.2      In de basis is dit een overeenkomst voor de duur van een (1) jaar waarbij de facturering na oplevering en acceptatie geschied voor de volledige som ineens, dan wel verdeeld over twaalf (12) gelijke termijnen, al naargelang de voorkeur van de Opdrachtgever. In beide gevallen zullen werkzaamheden aanvangen na aanbetaling van 1/12evan de totaalsom.
3.1.3      De SasiCool Bundel bestaat uit:
–       Hosting binnen de omgeving van de Opdrachtnemer.
–       Een domeinnaam binnen het .nl- domein; andere domeinen zijn mogelijk. In het geval van meerkosten boven de op het moment van opdracht gangbare kosten voor een .nl-domein zullen deze tegen kostprijs doorgerekend worden aan de Opdrachtgever.
–       Een voor Opdrachtgever specifiek ontworpen website op basis van een sjabloon van het WordPress CMS. Deze zal toegankelijk ijn op de meest gangbare apparaten op het moment van opdracht.
–       De website zal bestaan uit een landingspagina en tot vier (4) sub-paginas. Meer paginas behoren na overleg met Opdrachtnemer tot de mogelijkheden.
–       Installatie van deze website op het gewenste domein.
–       Email diensten met vijf (5) emailadressen. Meer emailadressen behoren na overleg met Opdrachtnemer tot de m ogelijkheden.
–       Email-installatie handleiding zal geleverd worden om Opdrachtgever te begeleiden bij het installeren van de email dienst. Eventuele ondersteuning bij installatie kan als additionele dienst geleverd worden (zie 3.6).
3.1.4      Gedurende de duur van de overeenkomst zal Opdrachtnemer technische support leveren. Dit houdt in:
–       Dagelijks geautomatiseerde reservekopie van de Website.
–       Dagelijks geautomatiseerde reservekopie van de Email. Dit gebeurt zodanig dat Opdrachtgever geen toegang heeft tot de inhoud van de emails.
–       Maandelijkse updates van WordPress en de Plug-Ins op de website.
–       Continue Malware scans van de website.

3.2       Domein
3.2.1      Opdrachtnemer biedt het vastleggen en beheren van een domein naam aan voor de duur van een (1) jaar.
3.2.2      In de basis is dit een overeenkomst voor de duur van een (1) jaar waarbij de facturering na oplevering en acceptatie geschied voor de volledige som ineens, dan wel verdeeld over twaalf (12) gelijke termijnen, al naargelang de voorkeur van de Opdrachtgever. In beide gevallen zullen werkzaamheden aanvangen na aanbetaling van 1/12evan de totaalsom.
3.2.3      In de basis betreft het een domeinnaam binnen het .nl- domein; andere domeinen zijn mogelijk. In het geval van meerkosten boven de op het moment van opdracht gangbare kosten voor een .nl-domein zullen deze tegen kostprijs doorgerekend worden aan de Opdrachtgever.
3.2.4      Opdrachtnemer draagt zorg voor alle administratieve en technische zaken ten behoeve van de aanvraag en toewijzing van een domeinnaam naar keuze.
3.2.5      Nadere bepaingen:
–       Een domeinnaam op zich zelf biedt niet de mogelijkheid tot het hebben van een website. In additie tot de domeinnaam dient de Opdrachtgever een overeenkomst te hebben met Opdrachtnemer, dan wel een alternatieve partij, voor hosting van de website.
–       Opdrachtnemer biedt een hosting pakket aan (zie 3.3 – Hosting).
–       Opdrachtnemer zal Opdrachtgever ondersteunen met het verhuizen van het domein in het geval dat Opdrachtgever hosting bij een andere partij wenst af te nemen.

3.3       Hosting
3.3.1      Opdrachtnemer biedt Hosting binnen de SasiCool omgeving aan voor de duur van een (1) jaar.
3.3.2      In de basis is dit een overeenkomst voor de duur van een (1) jaar waarbij de facturering na oplevering en acceptatie geschied voor de volledige som ineens, dan wel verdeeld over twaalf (12) gelijke termijnen, al naargelang de voorkeur van de Opdrachtgever. In beide gevallen zullen werkzaamheden aanvangen na aanbetaling van 1/12evan de totaalsom.
3.3.3      Er vanuit gaande dat Opdrachtgever reeds een domein bezit, is de verhuizing van het domein, zowel technischs als administratief, van oorspronkelijke beheerder naar de omgeving van Opdrachtnemer inbegrepen.
3.3.4      Installatie van de website van de Opdrachtgever op het gewenste domein. In het geval dat Opdrachtgever een nieuwe website wenst te onstwikkelen kan Opdrachtnemer Opdrachtgever ondersteunen (zie 3.4). Mogelijk is het aantrekkelijker voor Opdrachtgever om de SasiCool bundel (zie 3.1) af te nemen.
3.3.5      Email diensten met vijf (5) emailadressen. Meer emailadressen behoren na overleg met Opdrachtnemer tot de m ogelijkheden.
3.3.6      Email-installatie handleiding zal geleverd worden om Opdrachtgever te begeleiden bij het installeren van de email dienst. Eventuele ondersteuning bij installatie kan als additionele dienst geleverd worden (zie 3.6).
3.3.7      Gedurende de duur van de overeenkomst zal Opdrachtnemer technische support leveren. Dit houdt in:
–       Dagelijks geautomatiseerde reservekopie van de Website.
–       Dagelijks geautomatiseerde reservekopie van de Email. Dit gebeurt zodanig dat Opdrachtgever geen toegang heeft tot de inhoud van de emails.
–       Maandelijkse updates van WordPress en de Plug-Ins op de website.
–       Continue Malware scans van de website.
3.3.8      Nadere bepalingen:
–       Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een domeinnaam. Opdrachtnemer kan hier eventueel in voorzien (zie 3.2).
–       Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een website. Opdrachtnemer kan hier eventueel in voorzien (zie 3.4).

3.4       Webdesign
3.4.1      Opdrachtnemer biedt het ontwerp en installatie van een website aan.
3.4.2      In de basis is dit een overeenkomst voor de duur van Opdrachtbevestiging tot het moment van Oplevering door Opdrachtnemer en Acceptatie door Opdrachtgever.
3.4.3      Facturering vindt plaats na oplevering en acceptatie en geschied voor de volledige som ineens. Werkzaamheden zullen aanvangen na aanbetaling van 1/12evan de totaalsom. Alternatieve factureringsstructuren zijn mogelijk na overleg met Opdrachtnemer.
3.4.4      Installatie van de website van de Opdrachtgever op het gewenste domein.
3.4.5      Nadere bepalingen:
–       Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een domeinnaam. Opdrachtnemer kan hier eventueel in voorzien (zie 3.2).
–       Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een hostingpakket. Opdrachtnemer kan hier eventueel in voorzien (zie 3.3).
–       In het geval dat er geen domein en/of hosting geregeld zijn door de Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de website als digitaal bestand aanleveren. Daarnaast zal Opdrachtnemer een reservekopie bewaren voor de duur van een (1) jaar na acceptatie van de website.

3.5       Cloud Administratie backup
3.5.1      Opdrachtnemer biedt een on-line opslag functionaliteit aan en behoeve van de opslag van reservekopien van digitale bestanden van de Opdrachtgever.
3.5.2      In de basis is dit een overeenkomst voor de duur van een (1) jaar waarbij de facturering na oplevering en acceptatie geschied voor de volledige som ineens, dan wel verdeeld over twaalf (12) gelijke termijnen, al naargelang de voorkeur van de Opdrachtgever. In beide gevallen zullen werkzaamheden aanvangen na aanbetaling van 1/12evan de totaalsom.
3.5.3      De grootte van de online opslag omgeving bedraagt 50 GB.
3.5.4      Cloud backup-installatie handleiding zal geleverd worden om Opdrachtgever te begeleiden bij het installeren van de Cloud backup dienst. Eventuele ondersteuning bij installatie kan als additionele dienst geleverd worden (zie 3.6).
3.5.5      Nadere bepalingen:
–       N.v.t.

3.6       Installatie service
3.6.1      Opdrachtnemer biedt ondersteuning aan ten behoeve van de installatie van de Email-dienst, dan wel de Cloud administratie backup-dienst.
3.6.2      In de basis is dit een overeenkomst voor de duur van Opdrachtbevestiging tot het moment van Oplevering door Opdrachtnemer en Acceptatie door Opdrachtgever.
3.6.3      Facturering vindt plaats na oplevering en acceptatie en geschied voor de volledige som ineens. Werkzaamheden zullen aanvangen na aanbetaling van 1/12evan de totaalsom. Alternatieve factureringsstructuren zijn mogelijk na overleg met Opdrachtnemer.
3.6.4      De Installatie dienst geldt in de basis tot installatie van de Email dienst of de Cloud Administratie backup dienst op vijf (5) apparaten. Meer apparaten behoren na overleg met Opdrachtnemer tot de mogelijkheden.
3.6.5      Nadere bepalingen:
–       N.v.t.

3.7       Webstekst ontwikkeling
TBD

 

4       Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging van overeenkomst
4.1       Duur overeenkomst
4.1.1      De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.1.2      Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomenof opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.2       Kwaliteit en Uitbesteden
4.2.1      Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2.2      Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.2.3      Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.3       Fasering van Overeenkomst
4.3.1      Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst inverschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelteafzonderlijk te factureren.
4.3.2      Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.4       Informatieverstrekking en aanleveren van content
4.4.1      De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
4.4.2      Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de als dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4.3      De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
4.4.4      Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.4.5      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek ofaanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatiefopzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.4.6      Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grondom de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
4.4.7      Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
4.4.8      Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehoudenis, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
4.4.9      Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever eenvast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
4.4.10   Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer als dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis vanhet oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;
·      Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;
·      indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
·      of, bij levering van een zaak, indien isbedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

5       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
5.1.1      Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien deOpdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niettijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennisgekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever deverplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van deovereenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijnverplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoendeis of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langervan Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
5.1.2      Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dienaard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zichanderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kanworden gevergd.
5.1.3      Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hijzijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.1.4      Indien Opdrachtnemer tot opschorting ofontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding vanschade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.1.5      Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5.1.6      Indien de Opdrachtgever zijn uit deovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakomingontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomstterstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichtingzijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoedingof schadeloosstelling is verplicht.
5.1.7      Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dittenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdrachtvan de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, danworden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever isgehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzijOpdrachtnemer anders aangeeft.
5.1.8      In geval van liquidatie, van (aanvrage van)surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voorzover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van deOpdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor deOpdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staathet Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op tezeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichtingzijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
5.1.9      De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5.1.10   Indien de Opdrachtgever een geplaatste ordergeheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werdenverricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met deeventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoeringvan de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

6       Overmacht
6.1.1      Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomenvan enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderdwordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, ennoch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldendeopvattingen voor zijn rekening komt.
6.1.2      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentiewordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemerniet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijfvan Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook hetrecht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
6.1.3      Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat deovermacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indiendeze periode langer duurt dan [object Object], dan is ieder der partijengerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding vanschade aan de andere partij.
6.1.4      Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van hetintreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddelsgedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomenrespectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, isOpdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komengedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur tevoldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

7       Betalingen incassokosten
7.1.1      Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven.
7.1.2      Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
7.1.3      Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft inde tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege inverzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.1.4      Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats inmindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7.1.5      De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7.1.6      Indien de Opdrachtgever in gebreke of inverzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alleredelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening vande Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis vanhetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel deberekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogerekosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komende werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuelegemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgeverworden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

8       Eigendomsvoorbehoud
8.1.1      Het door in het kader van de overeenkomstOpdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat deOpdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer geslotenovereenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
8.1.2      Het door Opdrachtnemer geleverde, datingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet wordendoorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgeveris niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden ofop enige andere wijze te bezwaren.
8.1.3      De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten vanOpdrachtnemer veilig te stellen.
8.1.4      Indien derdenbeslag leggen op het ondereigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doengelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijkop de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het ondereigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van dezeverzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij eeneventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot dezepenningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegensOpdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeendat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
8.1.5      Voor het geval Opdrachtnemer zijn in ditartikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bijvoorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemeren door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waarde eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

 

9       Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
9.1.1      De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoenaan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
9.1.2      Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen in het geval dat het product voor gebruik buiten Nederland bedoelt is andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
9.1.3      De in lid 1 van dit artikel genoemde garantiegeldt voor een periode van [object Object] na levering, tenzij uit deaard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijnovereengekomen. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaakbetreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt totdie, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anderswordt vermeld.
9.1.4      Iedere vorm van garantie komt te vervallenindien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundigof oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuisteopslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer,zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaakwijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraanandere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden ofindien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
9.1.5      De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak opgarantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is vanomstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronderbegrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extremeregenval of temperaturen) et cetera.
9.1.6      De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te(doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikkingworden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteitvan het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan deeisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbaregebreken dienen binnen [object Object] na levering schriftelijk aanOpdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienenterstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekkingdaarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient eenzo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodatOpdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dientOpdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
9.1.7      Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in datgeval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken enhetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.
9.1.8      Indien van een gebrek later melding wordtgemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervangingof schadeloosstelling.
9.1.9      Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is endienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaakbinnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indienretournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving terzake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoedingdaarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is deOpdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren ende eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemeranders aangeeft.
9.1.10   Indien komt vast te staan dat een klachtongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen deonderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraalvoor rekening van de Opdrachtgever.
9.1.11   Na verloop van de garantietermijn zullen allekosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- envoorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
9.1.12   In afwijking van de wettelijkeverjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen enverweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering vaneen overeenkomst betrokken derden, [object Object].

 

10  Aansprakelijkheid
10.1.1   Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.1.2   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan vandoor of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.1.3   Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.1.4   De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is inieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar invoorkomend geval.
10.1.5   Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
10.1.6   Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgeveraantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemistebesparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.1.7   De in dit artikel opgenomen beperkingen van deaansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of groveschuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

11  Vrijwaring
11.1.1   De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hemin dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

12  Intellectuele eigendom
12.1.1   Opdrachtnemer behoudt zich de rechten enbevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoeringvan een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor anderedoeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijkeinformatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
12.1.2   Domeinnamen zullen geregistreerd worden in naam van de klant.
12.1.3   Websites worden eigendom van de klant, zodra de volledige betaling is gedaan.
12.1.4   Door Opdrachtgever aangeleverde inhoud blijft altijd eigendom van Opdrachtgever.

 

13  Toepasselijkrecht en geschillen
13.1.1   Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in de buitenlanduitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partijaldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordtuitgesloten.
13.1.2   De rechter in de vestigingsplaats vanOpdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzijde wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het rechthet geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
13.1.3   Partijen zullen eerst een beroep op de rechterdoen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

14  Vindplaatsen wijziging algemene voorwaarden
14.1.1   Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website https://www.sasi.cool.
14.1.2   Van toepassing is steeds de laatstgedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van detotstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
14.1.3   De Nederlandse tekst van de algemenevoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

 T: 06 1113 07 40
M: info@sasi.cool
KVK: 71376224